عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با apart

apart

قید

US /əˈpɑɚt/

(قید) (از نظر مکانی) جدا از هم، با فاصله (دو مثال اول) – (از نظر زمانی) جدا از هم، با فاصله (مثال سوم) – با هم نبودن، جدا از هم (مثال آخر)

The cities are thousands of miles apart.

آن شهر ها هزاران مایل از هم فاصله دارند.

How far apart should the speakers be?

بلندگو ها باید در چه فاصله از هم باشند؟

Their birthdays are only five days apart.

تولد آن ها فقط 5 روز از هم فاصله دارد.

He’s never been apart from his mother.

او هیچ وقت از مادرش جدا نبوده است. (جدا زندگی نکرده)

(قید – ادامه بررسی معنی واژه) بخش بخش، به صورت تکه تکه (مثال اول) – جدا از، به غیر از (مثال دوم) - apart from به غیر از (مثال سوم و چهارم)

The old couch is falling apart.

مبل قدیمی تکه تکه دارد از هم میپاشد.

Sara apart, not one of them seems suitable for the job.

به جز سارا، هیچ یک از آن ها به نظر مناسب این کار نیستند.

Apart from the salary, it's not a bad job.

جدا از حقوق، این کار بدی نیست.

Apart from a few scratches, the car was undamaged.

به غیر از چند خراش کوچک، ماشین آسیب ندید.

apart

صفت

(صفت) متفاوت - a breed apart افرادی که منحصر به فرد هستند، کسی یا چیزی که از نرم عادی فراتر است

a class apart

یک کلاس متفاوت (با ویژگی های منحصر به فرد)

Those athletes are a breed apart.

آن ورزشکاران منحصر به فرد هستند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها