عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با anyway

anyway

قید

US /ˈɛniˌweɪ/

(قید) با این وجود، با این حال (مثال اول) – برای اینکه تاکید یا شدت بیشتری به یک پرسش بدهید (اصلا – مثال دوم) – برای اینکه مطلبی که گفته شده است را کمی تصحیح کنید یا کمی تغییر دهید (یعنی، در واقع - مثال سوم)

Weather got worse, but they kept mounting anyway.

اوضاع آب و هوا بدتر شد ولی با این وجود آن ها به صعود ادامه دادند.

What are you doing here, anyway?

اصلا تو اینجا چکار میکنی؟

I think he's right. I hope so, anyway.

به نظر من حق با او است. یعنی امیدوارم.

(قید – ادامه بررسی معنی واژه) برای اینکه بگویید که مطلبی که قبلا گفته شده است مهم نیست (البته دیگر مهم نیست، مهم نیست چون، به هر حال - مثال اول) – برای از سر گیری یک مطلب یا نظر یا ارائه یک نکته جدید (مثال دوم)

I don't know if it was lost or stolen; anyway, it's gone.

من نمیدانم که آن گم شد یا دزدیده شد، به هر حال، نیست.

Anyway, we finally found it.

به هر حال، آن را پیدا کردیم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها