عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با accommodate

accommodate

فعل

US /əˈkɑːməˌdeɪt/

accommodates; accommodated; accommodating

(فعل) اتاق دادن به یا اسکان دادن کسی، مکان فراهم کردن برای چیزی، ظرفیت داشتن برای اسکان کسی یا قرار دادن چیزی (مثال اول) – کمک کار کسی بودن، به کسی کمک کردن (مثال دوم) – عادت کردن یا وفق پیدا کردن با چیزی (مثال سوم)

The hotel can only accommodate about 50 people.

این هتل تنها می تواند 50 نفر را در خود جای دهد.

I’m sure our company will be able to accommodate you.

مطمئن هستم که شرکت ما می تواند به شما کمک کند.

Some find it hard to accommodate themselves to the new working conditions.

برای برخی عادت کردن به شرایط کاری جدید دشوار است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها