عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با complete

complete

صفت

US /kəmˈpliːt/

completer; completest

(صفت) شامل همه قسمت ها یا اجزا (کامل) – خیلی زیاد، کامل، تمام عیار - complete with همراه با چیزی خوب (مثال سوم)

We wanted a complete record of what everyone said.

ما یک گزارش کامل از آن چه همگی گفتند خواستیم.

The trip began in complete confusion.

مسافرت در گیجی تمام عیار شروع شد.

a birthday cake complete with candles

یک کیک تولد به همراه شمع

complete

فعل

completes; completed; completing

(فعل) تمام کردن کاری – تکمیل کردن

She completed three years of college, and then took a year off.

او سه سال مربوط به دانشگاه را تمام کرد و سپس یک سال فرجه گرفت.

Complete the following sequence: 2, 4, 6, 8 …

دنباله پیش رو را تکمیل کنید: 2، 4، 6، 8 ...

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها