عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با comparison

comparison

اسم

US /kəmˈperəsən/

comparisons

(اسم) مقایسه، تطبیق (دو مثال اول) - draw a comparison یا draw comparisons اینکه بگویید که دو یا چند چیز یا چند نفر شبیه به هم هستند (مثال سوم) - make a comparison الف: اینکه بگویید که دو یا چند چیز یا نفر شبیه به هم هستند ب: نگاه کردن یا مقایسه کردن شباهت ها و تفاوت ها دو یا چند چیز یا نفر - no comparison اینکه بگویید دو یا چند چیز هیچ شباهتی به هم ندارند

They made a comparison of different countries' eating habits.

آنها مقایسه ای از عادات غذایی کشورهای مختلف انجام دادند.

The glasses are small in comparison with the old ones.

این لیوان ها در مقایسه با نمونه های قدیمی کوچک هستند.

The writer draws a comparison between the 1960s and the present day.

نویسنده وضعیت امروز را شبیه به دهه 1960 دانسته است. (معمولا از draw a comparison بیشتر استفاده میشود تا make a comparison)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها