عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با arrive

arrive

فعل

US /əˈraɪv/

arrives; arrived; arriving

(فعل) رسیدن به جایی (مثال اول) – فرا رسیدن، شروع شدن (مثال دوم) – متولد شدن یک بچه (مثال سوم)

We finally arrived in Rome.

ما در نهایت به رم رسیدیم.

The leaves starting to turn brown is a sign that autumn has arrived.

قهوه ای شدن رنگ برگ ها نشانه فرا رسیدن پاییز است.

Sharon’s baby arrived on the date she was expected.

بچه شارون در تاریخی که انتظار می رفت به دنیا آمد.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) to have arrivedموفق شدن، به شهرت رسیدن (مثال اول) - arrive at به چیزی مانند یک تصمیم رسیدن یا دست پیدا کردن (مثال دوم)

That director has truly arrived with his latest film.

آن کارگردان با فیلم آخر خود به معنای واقعه کلمه به شهرت رسید.

Have you arrived at a decision yet?

آیا تصمیمی گرفته اید؟

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها