عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با basis

basis

اسم

US /ˈbeɪsəs/

bases

(اسم) ایده اولیه، پایه، مسئله پایه - on a regular/ hourly /daily/weekly etc basis همیشه/هر ساعت/هر روز/هر هفته و غیره (مثال سوم) - on a voluntary/part-time/temporary etc basis به صورت داوطلبانه/پاره وقت/موقت - on a friendly basis به صورت دوستانه - on a first-name basis اینکه خیلی خوب یکدیگر را میشناسند تا آنجا که به اسم کوچک یکدیگر را صدا میکنند

This is the basis for our decision.

این پایه تصمیم ما بود.

All the bases are covered.

تمام مسائل پایه ای پوشش داده میشود.

Board meetings are held on a weekly basis.

جلسات هیئت مدیره هر هفته برگذار میشود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها