عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با attached

attached

صفت

US /əˈtætʃt/

(صفت) be attached to sb/sth: دوست داشتن بسیار زیاد کسی یا چیزی، وابسته (سه مثال اول) - متصل به چیزی، ضمیمه، پیوست (مثال آخر)

The children are very attached to their grandparents.

این کودکان بسیار به پدربزرگ و مادربزرگشان وابسته هستند.

I've never seen two people so attached to each other.

من هرگز ندیده ام دو نفر اینقدر به هم وابسته باشند.

The research unit is attached to the university.

واحد تحقیق به این دانشگاه وابسته است.

Please complete the attached application form.

لطفاً فرم درخواست پیوست را تکمیل کنید.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها