عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با arrival

arrival

اسم

US /əˈraɪvəl/

arrivals

(اسم) رسیدن به یک محل (مثال اول) – کسی یا چیزی که به مکانی رسیده است (مثال دوم و سوم) – شروع، آغاز (مثال چهارم) - dead on arrival الف: کسی که قبل از رسیدن به بیمارستان مرده است (DOA) ب: به احتمال زیاد ناکارآمد یا ناموفق هنگام عرضه (مثال آخر)

Their arrival was delayed by traffic.

زمان رسیدن آن ها توسط ترافیک با تاخیر مواجه شد.

Their new arrival was keeping them busy.

نو رسیده آن ها (بچه تازه متولد شده آن ها) آن ها را مشغول کرده بود.

Have you checked the store's new arrivals?

آیا محصولات جدید فروشگاه را چک کرده ای؟

the arrival of pay TV

آغاز تلویزیون پولی (وقتی که اولین بار تلویزیون پولی ابداع شد)

The software was DOA.

آن نرم افزار ناکارآمد بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها