عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با argument

argument

اسم

US /ˈɑɚgjəmənt/

arguments

(اسم) بحث و جدل (دو مثال اول) – دلیل یا مجموعه ای از دلایل که نشان دهنده چیزی باشد یا مطلبی را ثابت کند یا فرد را قانع کند (مثال سوم تا پنجم)

He got into an argument with the teacher.

کار او با معلم به بحث و جدل کشیده شد.

The children often have an argument about/over what game to play.

بچه ها معمولا سر اینکه چه بازی با هم بکنند، جر و بحث دارند.

a powerful argument against smoking

دلایل بسیار قدرتمند علیه سیگار کشیدن

Now that we've heard all the arguments for and against the proposal, let's vote on it.

اکنون که همه دلایل موافق و مخالف طرح را شنیده ایم، بیایید درباره آن رای گیری کنیم.

The result is an argument for a new approach.

این نتیجه، لزوم اتخاذ یک رویکرد جدید را نشان میدهد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها