عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با ambition

ambition

اسم

US /æmˈbɪʃən/

ambitions

(اسم) هدف یا خواسته کسی، کار یا چیزی که کسی برای آن تلاش میکند (دو مثال اول) – همت، بلند همتی، بلند پروازی (مثال سوم) - have no ambition to do something اینکه بگویید که نمیخواهید کاری را انجام دهید (مثال آخر)

She has ambitions for an acting career.

او میخواهد بازیگر شود.

She had only one ambition in life.

او فقط یک هدف در زندگی داشت.

He was young and full of ambition.

او جوان و پر از بلند پروازی بود.

I have no ambition to that stuff again.

او نمیخواهد دوباره آن کار ها را انجام دهد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها