عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با again

again

قید

US /əˈgɛn/

(قید) دوباره (دو مثال اول) – once/yet again یک بار دیگر (مثال سوم) - all over again از ابتدا چیزی را تکرار کردن (مثال آخر)

Olympics is beginning again.

المپیک دوباره دارد شروع میشود.

Forget this mistake and try again.

این اشتباه را فراموش کن و دوباره تلاش کن.

We are hoping that once again you will help us out by selling some or all of the tickets.

ما یک بار دیگر امیدواریم که با فروختن چند بلیط یا تمام بلیط ها به ما کمک کنید.

And then they started it all over again.

و سپس آن ها آن کار را دوباره از اول شروع کردند.

(قید – ادامه بررسی معنی واژه) over and over again یا again and again بار ها - then/there again از طرفی، از طرف دیگر، این احتمال هم هست که (on second thought – مثال اول) – دوباره می گویم یا ذکر میکنم (مثال دوم) - half again as much/many برای مقایسه دو مقدار (به اندازه نصف یک مقدار از آن بیشتر – مثال سوم)

We think you'll like this restaurant, but then again, not everyone does.

ما فکر میکنیم که این رستوران را دوست خواهم داشت، از طرفی دیگر این عقیده همه نیست. (... این احتمال هم هست که این نظر همه نباشد)

Again, don't push me like that!

دوباره می گویم، اینطور مرا هل نده!

The amount of crime is about half again as much as it was in 2000.

میزان جرم نسبت به سال 2000 50 درصد بیشتر است.

(قید – ادامه بررسی معنی واژه) (every) now and again گهگداری (مثال اول) - time and again اغلب، خیلی زیاد

They still see each other every now and then.

آن هنوز گهگداری یکدیگر را میبینند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها