عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با ahead

ahead

قید

US /əˈhɛd/

(قید) به جلو، در جلو، روبرو (دو مثال اول) – زودتر یا قبل از کسی یا چیزی (مثال سوم) – به، در یا برای آینده (مثال آخر)

The road ahead was blocked.

جاده به سمت جلو بسته بود.

You'll see the hospital straight ahead.

بیمارستان را دقیقا در روبرو خواهید دید.

You go on ahead. I'll catch up later.

تو قبل از من برو. من بعدا خودم را به تو میرسانم.

the lonely year ahead

سال های تنهایی آینده

(قید – ادامه بررسی معنی واژه) پیشتاز در یک رقابت (مثال اول) – در یک موقعیت بهتر یا بیشتر (مثال دوم) - the go-ahead (اسم) اجازه انجام کاری

Australia were ahead throughout the game.

استرالیا در طول بازی پیشتاز بود.

Full-year profits jumped 35% to $100m pre-tax, which was ahead of expectations.

درآمد کل سال، بدون احتساب مالیات 35 درصد افزایش پیدا کرد که بهتر از انتظارات بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها