عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با achieve

achieve

فعل

US /əˈtʃiːv/

achieves; achieved; achieving

(فعل) موفق شدن در دستیابی به یک هدف خاص، یک موقعیت خوب و یا دست یابی به یک استاندارد مخصوصاً اگر در طی زمان حاصل شود (سه مثال اول) – achievable (صفت) قابل دستیابی (مثال آخر)

She finally achieved her ambition to visit South America.

او سرانجام به آرزویش برای دیدن آمریکای جنوبی رسید.

He has already achieved his main ambition in life - to become wealthy.

او هم اکنون به آرزوی اصلی خود در زندگی یعنی ثروتمند شدن دست یافته است.

I've been working all day, but I feel as if I've achieved nothing.

من تمام روز داشتم کار می کردم ولی احساس می کنم که چیزی به دست نیاوردم. (موفق نشدم، دست آوردی نداشتم)

achievable goals

اهداف قابل دستیابی

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها