عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با ceiling

ceiling

اسم

US /ˈsiːlɪŋ/

ceilings

(اسم) سقف اتاق – حد ماکزیمم چیزی که متغیر است (مثل قیمت ها و سایر امورات مالی – مثال دوم) - hit the ceiling خیلی عصبانی یا ناراحت شدن – ceilinged با سقف (به صورت ترکیبی - مثال سوم)

The kitchen ceiling needs painting.

سقف این آشپزخانه نیاز به رنگ آمیزی دارد.

The reality is the economy is hitting the ceiling and the growth rate must slow.

واقعیت حکایت از آن دارد که اقتصاد دارد به حداکثر رشد خود می رسد و نرخ رشد باید کاهش یابد.

a high-ceilinged room

یک اتاق با سقف بلند

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها