عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با appreciation

appreciation

اسم

US /əˌpriːʃiˈeɪʃən/

appreciations

(اسم) تقدیر، قدردانی (دو مثال اول) - افزایش در ارزش، مقدار و ... (مثال سوم) – درک یا آگاهی کامل از چیزی مانند یک موقعیت، مشکل و غیره (مثال چهارم) – یک مقاله یا یک سخنرانی ستایشی (مثال آخر)

The crowd cheered in appreciation.

جمعیت از سر قدردانی تشویق کردند.

Children rarely show any appreciation for what their parents do for them.

کودکان به ندرت از آنچه والدینشان برای آن ها انجام می دهند قدردانی می کنند.

There has been little appreciation in the value of property recently.

اخیراً افزایش کمی در ارزش املاک وجود داشته است.

I had no appreciation of the problems they faced.

من هیچ درکی از مشکلی که آن ها با آن روبرو هستند نداشتم.

I had written an appreciation of his work for a magazine.

من یک مطلب ستایشی از کار او برای یک مجله نوشته بودم. (من برای یک مجله مطلبی ستایشی از کار او نوشته بودم)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها