عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با ahead of

ahead of

حرف اضافه

US /əˈhed ˌəv/

(حرف اضافه) در مقابل کسی یا چیزی، جلوتر (مثال اول) – قبل تر، زودتر (مثال دوم) – جلوتر، با پیشرفت بیشتر (مثال سوم) - ahead of their time پیشرفته تر بودن از زمان خود

Two girls were ahead of us.

دو دختر جلوتر از ما بودند.

It looks like we can finish the project ahead of schedule.

به نظر می رسد ما می توانیم این پروژه را زودتر از برنامه ریزی تمام کنیم.

Sara is way ahead of the other children in her class.

سارا نسبت به بقیه بچه های کلاسش خیلی باهوش تر است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها