عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با war

war

اسم

US /ˈwoɚ/

wars

(اسم) جنگ

to win/lose a/the war

پیروز شدن/شکست خوردن در یک جنگ

the war years

سالهای جنگ

Where were you living when war broke out?

وقتی جنگ شروع شد شما کجا زندگی می کردید؟

trade war

جنگ تجاری

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) declare war رسما اعلان جنگ کردن - war of nerves جنگ روانی (مثال دوم) - war of words درگیری که در آن افراد یا گروه ها علیه هم موضع می گیرند و انتقاد می کنند

The government has declared war on drug dealers.

دولت رسما علیه فروشندگان مواد مخدر اعلان جنگ کرده است.

the continuing war of nerves between the army and the leadership

جنگ روانی ادامه دار بین ارتش و رهبریت

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها