عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با consideration

consideration

اسم

US /kənˌsɪdəˈreɪʃən/

considerations

(اسم) توجه – موضوع یا عاملی که باید برای تصمیم گیری در خصوص آن فکر شود - take (something) into consideration مدنظر قرار دادن چیزی (مثال آخر)

He showed very little consideration for anyone but himself.

او به جز خودش به احدی کوچکترین توجهی نشان نداد.

Financial considerations were a factor in the decision.

موضوعات اقتصادی عاملی در این تصمیم بودند.

You should take his youth into consideration before you punish him.

شما قبل از تنبیه او باید جوانی او را در نظر بگیرید (عامل جوانی او را مدنظر قرار دهید).

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها