عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با consequence

consequence

اسم

US /ˈkɑːnsəˌkwɛns/

consequences

(اسم) نتیجه (به صورت جمع به معنی تبعات) – اهمیت (معمولا با of همراه می شود – مثال دوم و سوم) - in consequence یا as a consequence در نتیجه، در نتیجه چیزی (مثال آخر)

For someone who is old and weak, the consequences of a broken hip can be serious.

برای کسی که پیر و فرتوت است تبعات شکستن مفصل ران می تواند جدی باشد.

The money was of little consequence to Tony.

پول برای تونی اهمیت کمی داشت.

Don't worry. It's of no consequence.

نگران نباش. اهمیتی ندارد.

In consequence of the storm, there was no electricity.

در نتیجهِ طوفان، برق قطع شد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها