عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با accuse

accuse

فعل

US /əˈkjuːz/

accuses; accused; accusing

(فعل) متهم کردن کسی، مقصر دانستن کسی (دو مثال اول) – accuser (اسم) متهم کننده، کسی که کسی را به چیزی متهم می کند – accusing (صفت) اتهام، از روی اتهام، (مربوط به قیافه، صدا و غیره - مثال سوم) – accusingly (قید) از سر اتهام، با هدف اتهام زدن (مثال آخر)

You stands accused of murder.

شما متهم به قتل هستی. (به شما اتهام قتل زده شده است.)

Jim accused her of cheating.

جیم او را به خیانت متهم کرد.

an accusing look/finger/tone

یک نگاه از روی اتهام/انگشت اتهام/صدایی با نشانه های اتهام زدن

I thought I could trust you, she said accusingly.

او با هدف اتهام زدن گفت: من فکر می کردم که می توانم به تو اطمینان کنم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها