عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با approximately

approximately

قید

US /əˈprɑːksəmətli/

(قید) تقریبا، نزدیک به

The repair should cost approximately $300.

هزینه تعمیر باید حدود 300 دلار باشد.

The journey took approximately six hours.

این سفر حدود شش ساعت طول کشید.

There will be approximately six hundred people present.

حدود شش صد نفر آنجا حاضر خواهند بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها