عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با announcement

announcement

اسم

US /əˈnaʊnsmənt/

announcements

(اسم) بیانیه - make/issue an announcement بیانیه دادن، مطلبی را علنا گفتن – اعلام - welcome an announcement از بیانیه خوششان آمده است

an important announcement about tax increases

یک بیانیه مهم در خصوص افزایش مالیات

His announcement came after two days of peace talks.

بیانیه او دو روز بعد از گفتگو های صلح ایراد شد.

the announcement of their wedding

اعلام ازدواجشان

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها