عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با accusation

accusation

اسم

US /ˌækjəˈzeɪʃən/

accusations

(اسم) اتهام

a false accusation

یک اتهام اشتباه

His administration now faces accusations of corruption.

دولت او اکنون با اتهامات فساد روبرو است.

bring an accusation against somebody

کسی را چیزی متهم کردن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها