عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با accurate

accurate

صفت

US /ˈækjərət/

(صفت) دقیق، صحیح، درست (چهار مثال اول) – accurately (قید) به شکل دقیق

Accurate information/data

اطلاعات/داده دقیق

Emma's vision was so accurate that she didn't need glasses.

دید اِما بسیار دقیق بود طوری که به عینک نیاز نداشت.

Ushers took an accurate count of the people assembled in the theater.

کنترل کننده ها (راهنما ها)، مردمی که در سالن تئاتر جمع شده بودند را به دقت شمردند.

In writing on the topic, Vergil used accurate information.

وِرجیل هنگام نوشتن در مورد آن سرفصل، از اطلاعات درستی استفاده کرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها