عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

لیست لغات 504 به صورت درس به درس همراه با تلفظ نوشتاری و صوتی


در این آموزش، لیست تمامی لغات 504 همراه با تلفظ نوشتاری قرار داده شده است و شما می توانید برای مطالعه معنی لغات و واژه ها بر روی آن کلیک کرده و وارد آموزش مربوط به آن شوید.
این آموزش ها همان گونه که در آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی شرح داده شده است شامل تلفظ صوتی و نوشتاری، نوع لغت (فعل، اسم، صفت و ...)، معانی دقیق لغت، مثال های متنوع، مترادف ها و متضادها (مترادف ها و متضادهایی که به نوبه خود ارزش آموزشی داشته باشند), عکس و فیلم آموزشی هستند.


لیست 504

شرح آموزش های تهیه شده

1: تلفظ نوشتاری و تلفظ صوتی واژه

در آموزش هر یک از لغات 504، اولین بخش را به تلفظ صوتی و نوشتاری آن اختصاص داده ایم تا شما بتوانید با تکرار لغت و با گوش دادن به تلفظ صحیح آن، مهارت های گفتاری و شنیداری خود را افزایش دهید.
توجه داشته باشید که یادگیری نحوه استفاده از تلفظ نوشتاری برای یک زبان آموز امری ضروری است.
مثلاً اگر بخواهید دنبال معنی لغتی در کتاب آکسفور یا لانگمن یا هر مرجع دیگر بگردید، بدون تردید تلفظ آن واژه برای شما اهمیت آموزشی خواهد داشت و در همه این مراجع از علائم سمبولیک و نوشتاری برای تلفظ لغت استفاده می کنند که یکی از این روش ها در راهنمای تلفظ واژگان آکسفورد توضیح داده شده است و ما در وبسایت کوبدار از این نوع تلفظ استفاده می کنیم.

2: تصاویر مربوط به لغت

یکی از بهترین روشهای به خاطر سپردن و درک معنی واژه، استفاده از تصاویر است. تصاویر باعث می شود که مفهوم لغت در ذهن شما تجسم گردد.
همان طور که در مقاله معرفی چهار دیکشنری تصویری برتر برای یادگیری زبان انگلیسی توضیح داده ایم تصاویر ارتباط مجازی بین کلمه و معنی آن ایجاد می کند. و این باعث ایجاد ارتباط بین کلمه و دنیای واقعی می شود.
بسیاری از مردم از طریق تصاویر، بیشتر از متن و صوت یاد می گیرند.

3: نوع لغت (اسم، فعل، صفت و قید)

در سومین بخش از آموزش هر لغت، نوع آن را بیان کرده ایم. علم به نوع لغت به درک شما از آن واژه و نحوه استفاده از آن کمک خواهد کرد.

4: معنانی دقیق لغت

در این بخش معانی دقیق لغت که برگرفته از دیکشنری هایی همچون آکسفور، مریم وبستر است آورده شده است.
در واقع ما در معنی لغت به شرح لغت پرداخته ایم و در خصوص لغت توضیح کامل ارائه کرده و به ذکر معنی تک کلمه ای (مانند آنچه در گوگل ترنسلیت مشاهده می کنید) نپرداخته ایم.
شما باید لغت و معنی آن را بفهمید و درک کنید.

5: مثال های مربوط به هر واژه

در این بخش برای درک بیشتر لغت و برای اینکه شما لغت را در جمله یاد بگیرید، مثال های متنوعی از منابعی چون خود کتاب 504، دکشنری ها و منابعی دیگر آورده ایم. مثال هایی که جنبه آموزشی دارند و برای درک همان لغت در نظر گرفته شده اند.
قابل ذکر است که در این آموزش ها ما از بسیاری از جملات کتاب اصلی 504 استفاده کرده ایم ولی نه همه آن ها. برخی از جملات کتاب اصلی دارای پیچیدگی هایی هستند که ممکن است باعث زدگی و سختی شما شوند و شما را از اهداف آموزشی دور کنند.

6: مترادف ها و متضاد ها

در این قسمت مترادف ها و متضاد های واژه ها را قرار داده ایم ولی نه در مورد همه واژه ها.
ذکر این نکته ضروری است که ما برای تمامی لغات، معادل یا متضاد تعریف نکرده ایم چون برخی از مترادف ها و متضاد ها کلمات ترکیبی هستند (شامل چند کلمه) که مطلوب ما نیستند و برخی دیگر ارزش آموزشی پایینی دارند.

7: فیلم آموزشی مربوط به هر درس

در این قسمت فیلم آموزشی مربوط هر درس در پایان آن قرار داده شده که این ویدیو برای افزایش توانایی شما برای به خاطر سپردن لغات 504 تهیه شده است.

لیست لغات 504 به صورت درس به درس همراه با تلفظ نوشتاری و صوتی:

بعد از تکمیل تمامی 42 درس، لیست لغات بر اساس حروف الفبا و بر اساس درجه اهمیت لغت قرار داده خواهد شد.

:لغات 504
درس اول

Abandon

/ə'bændən/

volume_up

Keen

/kiːn/

volume_up

Jealous

/dʒeləs/

volume_up

Tact

/tækt/

volume_up

Oath

/əʊθ/

volume_up

Vacant

/veɪkənt/

volume_up

Hardship

/'hɑːrdʃɪp/

volume_up

Gallant

/gælənt/

volume_up

Data

/deɪtə/

volume_up

Unaccustomed

/ʌnəˈkʌstəmd/

volume_up

Bachelor

/bætʃələr/

volume_up

Qualify

/kwɑlɪfaɪ/

volume_up

:لغات 504
درس دوم

Corpse

/kɔːrps/

volume_up

Conceal

/kənˈsiːl/

volume_up

Dismal

/dɪzməl/

volume_up

Frigid

/frɪʤəd/

volume_up

Inhabit

/ɪnˈhæbət/

volume_up

Numb

/nʌm/

volume_up

Peril

/perəl/

volume_up

Recline

/rɪˈklaɪn/

volume_up

Shriek

/ʃriːk/

volume_up

Sinister

/sɪnəstər/

volume_up

Tempt

/tempt/

volume_up

Wager

/weɪdʒər/

volume_up

:لغات 504
درس سوم

Typical

/tɪpɪkl/

volume_up

Minimum

/mɪnɪməm/

volume_up

Scarce

/skers/

volume_up

Annual

/ænjuəl/

volume_up

Persuade

/pərˈsweɪd/

volume_up

Essential

/ɪˈsenʃl/

volume_up

Blend

/blend/

volume_up

Visible

/vɪzəbl/

volume_up

Expensive

/ɪkˈspensɪv/

volume_up

Talent

/tælənt/

volume_up

Devise

/dɪˈvaɪz/

volume_up

Wholesale

/hoʊlseɪl/

volume_up

:لغات 504
درس چهارم

Vapor

/veɪpər/

volume_up

Eliminate

/ɪˈlɪmɪneɪt/

volume_up

Villain

/vɪlən/

volume_up

Dense

/dens/

volume_up

Utilize

/juːtəlaɪz/

volume_up

Humid

/hjuːmɪd/

volume_up

Theory

/θiːəri/

volume_up

Descend

/dɪˈsend/

volume_up

Circulate

/sɜːrkjəleɪt/

volume_up

Enormous

/ɪˈnɔːrməs/

volume_up

Predict

/prɪˈdɪkt/

volume_up

Vanish

/vænɪʃ/

volume_up

:لغات 504
درس پنجم

Tradition

/trəˈdɪʃn/

volume_up

Rural

/rʊrəl/

volume_up

Burden

/bɜːrdn/

volume_up

Campus

/kæmpəs/

volume_up

Majority

/məˈdʒɔːrəti/

volume_up

Assemble

/əˈsembl/

volume_up

Explore

/ɪkˈsplɔːr/

volume_up

Topic

/tɑːpɪk/

volume_up

Debate

/dɪˈbeɪt/

volume_up

Evade

/ɪˈveɪd/

volume_up

Probe

/proʊb/

volume_up

Reform

/rɪˈfɔːrm/

volume_up

:لغات 504
درس ششم

Approach

/əˈproʊtʃ/

volume_up

Detect

/dɪˈtekt/

volume_up

Defect

/dɪˈfekt/

volume_up

Employee

/ɪmˈplɔɪiː/

volume_up

Neglect

/nɪˈɡlekt/

volume_up

Deceive

/dɪˈsiːv/

volume_up

Undoubtedly

/ʌnˈdaʊtɪdli/

volume_up

Popular

/pɑːpjələr/

volume_up

Thorough

/θɜːroʊ/

volume_up

Client

/klaɪənt/

volume_up

Comprehensive

/kɑːmprɪˈhensɪv/

volume_up

Defraud

/dɪˈfrɔːd/

volume_up

:لغات 504
درس هفتم

Postpone

/poʊˈspoʊn/

volume_up

Consent

/kənˈsent/

volume_up

Massive

/mæsɪv/

volume_up

Capsule

/kæpsuːl/

volume_up

Preserve

/prɪˈzɜːrv/

volume_up

Denounce

/dɪˈnaʊns/

volume_up

Unique

/juˈniːk/

volume_up

Torrent

/tɔːrənt/

volume_up

Resent

/rɪˈzent/

volume_up

Molest

/məˈlest/

volume_up

Gloomy

/ɡluːmi/

volume_up

Unforeseen

/ʌnfɔːrˈsiːn/

volume_up

:لغات 504
درس هشتم

Exaggerate

/ɪɡˈzædʒəreɪt/

volume_up

Amateur

/æmətʃər/

volume_up

Mediocre

/miːdiˈoʊkər/

volume_up

Variety

/vəˈraɪəti/

volume_up

Valid

/vælɪd/

volume_up

Survive

/sərˈvaɪv/

volume_up

Weird

/wɪrd/

volume_up

Prominent

/prɑːmɪnənt/

volume_up

Security

/sɪˈkjʊrəti/

volume_up

Bulky

/bʌlki/

volume_up

Reluctant

/rɪˈlʌktənt/

volume_up

Obvious

/ɑːbviəs/

volume_up

:لغات 504
درس نهم

Vicinity

/vəˈsɪnəti/

volume_up

Century

/sentʃəri/

volume_up

Rage

/reɪdʒ/

volume_up

Document

/dɑːkjumənt/

volume_up

Conclude

/kənˈkluːd/

volume_up

Undeniable

/ʌndɪˈnaɪəbl/

volume_up

Resist

/rɪˈzɪst/

volume_up

Lack

/læk/

volume_up

Ignore

/ɪɡˈnɔːr/

volume_up

Challenge

/tʃælɪndʒ/

volume_up

Miniature

/mɪnətʃʊr/

volume_up

Source

/sɔːrs/

volume_up

:لغات 504
درس دهم

Excel

/ɪkˈsel/

volume_up

Feminine

/femənɪn/

volume_up

Mount

/maʊnt/

volume_up

Compete

/kəmˈpiːt/

volume_up

Dread

/dred/

volume_up

Masculine

/mæskjəlɪn/

volume_up

Menace

/menəs/

volume_up

Tendency

/tendənsi/

volume_up

Underestimate

/ʌndərˈestɪmeɪt/

volume_up

Victorious

/vɪkˈtɔːriəs/

volume_up

Numerous

/nuːmərəs/

volume_up

Flexible

/fleksəbl/

volume_up

:لغات 504
درس یازدهم

Evidence

/evɪdəns/

volume_up

Solitary

/sɑːləteri/

volume_up

Vision

/vɪʒn/

volume_up

Frequent

/friːkwənt/

volume_up

Glimpse

/ɡlɪmps/

volume_up

Recent

/riːsnt/

volume_up

Decade

/dɪˈkeɪd/

volume_up

Hesitate

/hezɪteɪt/

volume_up

Absurd

/əbˈsɜːrd/

volume_up

Conflict

/kɑːnflɪkt/

volume_up

Minority

/maɪˈnɔːrəti/

volume_up

Fiction

/fɪkʃn/

volume_up

:لغات 504
درس دوازدهم

Ignite

/ɪɡˈnaɪt/

volume_up

Abolish

/əˈbɑːlɪʃ/

volume_up

Urban

/ɜːrbən/

volume_up

Population

/pɑːpjuˈleɪʃn/

volume_up

Frank

/fræŋk/

volume_up

Pollute

/pəˈluːt/

volume_up

Reveal

/rɪˈviːl/

volume_up

Prohibit

/proʊˈhɪbɪt/

volume_up

Urgent

/ɜːrdʒənt/

volume_up

Adequate

/ædɪkwət/

volume_up

Decrease

/dɪˈkriːs/

volume_up

Audible

/ɔːdəbl/

volume_up

:لغات 504
درس سیزدهم

Journalist

/dʒɜːrnəlɪst/

volume_up

Famine

/fæmɪn/

volume_up

Revive

/rɪˈvaɪv/

volume_up

Commence

/kəˈmens/

volume_up

Observant

/əbˈzɜːrvənt/

volume_up

Identify

/aɪˈdentɪfaɪ/

volume_up

Migrate

/maɪɡreɪt/

volume_up

Vessel

/vesl/

volume_up

Persist

/pərˈsɪst/

volume_up

Hazy

/heɪzi/

volume_up

Gleam

/ɡliːm/

volume_up

Editor

/edɪtər/

volume_up

:لغات 504
درس چهاردهم

Unruly

/ʌnˈruːli/

volume_up

Rival

/raɪvl/

volume_up

Violent

/vaɪələnt/

volume_up

Brutal

/bruːtl/

volume_up

Opponent

/əˈpoʊnənt/

volume_up

Brawl

/brɔːl/

volume_up

Duplicate

/duːplɪkeɪt/

volume_up

Vicious

/vɪʃəs/

volume_up

Whirling

/wɜːrlɪŋ/

volume_up

Underdog

/ʌndərdɔːɡ/

volume_up

Thrust

/θrʌst/

volume_up

Bewildered

/bɪˈwɪldərd/

volume_up

:لغات 504
درس پانزدهم

Expand

/ɪkˈspænd/

volume_up

Alter

/ɔːltər/

volume_up

Mature

/məˈtʊr/

volume_up

Sacred

/seɪkrɪd/

volume_up

Revise

/rɪˈvaɪz/

volume_up

Pledge

/pledʒ/

volume_up

Casual

/kæʒuəl/

volume_up

Pursue

/pərˈsuː/

volume_up

Unanimous

/juˈnænɪməs/

volume_up

Fortunate

/fɔːrtʃənət/

volume_up

Pioneer

/paɪəˈnɪr/

volume_up

Innovative

/ɪnəveɪtɪv/

volume_up

:لغات 504
درس شانزدهم

Slender

/slendər/

volume_up

Surpass

/sərˈpæs/

volume_up

Vast

/væst/

volume_up

Doubt

/daʊt/

volume_up

Capacity

/kəˈpæsəti/

volume_up

Penetrate

/penətreɪt/

volume_up

Pierce

/pɪrs/

volume_up

Accurate

/ækjərət/

volume_up

Microscope

/maɪkrəskoʊp/

volume_up

Grateful

/ɡreɪtfl/

volume_up

Cautious

/kɔːʃəs/

volume_up

Confident

/kɑːnfɪdənt/

volume_up

:لغات 504
درس هفدهم

Appeal

/əˈpiːl/

volume_up

Addict

/ædɪkt/

volume_up

Wary

/weri/

volume_up

Aware

/əˈwer/

volume_up

Misfortune

/mɪsˈfɔːrtʃuːn/

volume_up

Avoid

/əˈvɔɪd/

volume_up

Wretched

/retʃɪd/

volume_up

Keg

/keɡ/

volume_up

Nourish

/nɜːrɪʃ/

volume_up

Harsh

/hɑːrʃ/

volume_up

Quantity

/kwɑːntəti/

volume_up

Opt

/ɑːpt/

volume_up

:لغات 504
درس هجدهم

Tragedy

/trædʒədi/

volume_up

Pedestrian

/pəˈdestriən/

volume_up

Glance

/ɡlæns/

volume_up

Budget

/bʌdʒɪt/

volume_up

Nimble

/nɪmbl/

volume_up

Manipulate

/məˈnɪpjuleɪt/

volume_up

Reckless

/rekləs/

volume_up

Horrid

/hɔːrɪd/

volume_up

Rave

/reɪv/

volume_up

Economical

/ekəˈnɑːmɪkl/

volume_up

Lubricate

/luːbrɪkeɪt/

volume_up

Ingenious

/ɪnˈdʒiːniəs/

volume_up

:لغات 504
درس نوزدهم

Harvest

/hɑːrvɪst/

volume_up

Abundant

/əˈbʌndənt/

volume_up

Uneasy

/ʌnˈiːzi/

volume_up

Calculate

/kælkjuleɪt/

volume_up

Absorb

/əbˈsɔːrb/

volume_up

Estimate

/estɪmət/

volume_up

Morsel

/mɔːrsl/

volume_up

Quota

/kwoʊtə/

volume_up

Threat

/θret/

volume_up

Ban

/bæn/

volume_up

Panic

/pænɪk/

volume_up

Appropriate

/əˈproʊpriət/

volume_up

:لغات 504
درس بیستم

Emerge

/iˈmɜːrdʒ/

volume_up

Jagged

/dʒæɡɪd/

volume_up

Linger

/lɪŋɡər/

volume_up

Ambush

/æmbʊʃ/

volume_up

Crafty

/kræfti/

volume_up

Defiant

/dɪˈfaɪənt/

volume_up

Vigor

/vigor/

volume_up

Perish

/perɪʃ/

volume_up

Fragile

/frædʒl/

volume_up

Captive

/kæptɪv/

volume_up

Prosper

/prɑːspər/

volume_up

Devour

/dɪˈvaʊər/

volume_up

:لغات 504
درس بیست و یکم

Plea

/pliː/

volume_up

Weary

/wɪri/

volume_up

Collide

/kəˈlaɪd/

volume_up

Confirm

/kənˈfɜːrm/

volume_up

Verify

/verɪfaɪ/

volume_up

Anticipate

/ænˈtɪsɪpeɪt/

volume_up

Dilemma

/daɪˈlemə/

volume_up

Detour

/diːtʊr/

volume_up

Merit

/merɪt/

volume_up

Transmit

/trænsˈmɪt/

volume_up

Relieve

/rɪˈliːv/

volume_up

Baffle

/bæfl/

volume_up

:لغات 504
درس بیست و دوم

Warden

/wɔːrdn/

volume_up

Acknowledge

/əkˈnɑːlɪdʒ/

volume_up

Justice

/dʒʌstɪs/

volume_up

Delinquent

/dɪˈlɪŋkwənt/

volume_up

Reject

/rɪˈdʒekt/

volume_up

Deprive

/dɪˈpraɪv/

volume_up

Spouse

/spaʊz/

volume_up

Vocation

/voʊˈkeɪʃn/

volume_up

Unstable

/ʌnˈsteɪbl/

volume_up

Homicide

/hɑːmɪsaɪd/

volume_up

Penalize

/piːnəlaɪz/

volume_up

Beneficiary

/benɪˈfɪʃieri/

volume_up

:لغات 504
درس بیست و سوم

Reptile

/reptl/

volume_up

Rarely

/rerli/

volume_up

Forbid

/fərˈbɪd/

volume_up

Logical

/lɑːdʒɪkl/

volume_up

Exhibit

/ɪɡˈzɪbɪt/

volume_up

Proceed

/proʊˈsiːd/

volume_up

Precaution

/prɪˈkɔːʃn/

volume_up

Extract

/ekstrækt/

volume_up

Prior

/praɪər/

volume_up

Embrace

/ɪmˈbreɪs/

volume_up

Valiant

/væliənt/

volume_up

Partial

/pɑːrʃl/

volume_up

:لغات 504
درس بیست و چهارم

Fierce

/fɪrs/

volume_up

Detest

/dɪˈtest/

volume_up

Sneer

/snɪr/

volume_up

Scowl

/skaʊl/

volume_up

Encourage

/ɪnˈkɜːrɪdʒ/

volume_up

Consider

/kənˈsɪdər/

volume_up

Vermin

/vɜːrmɪn/

volume_up

Wail

/weɪl/

volume_up

Symbol

/sɪmbl/

volume_up

Authority

/əˈθɔːrəti/

volume_up

Neutral

/nuːtrəl/

volume_up

Trifle

/traɪfl/

volume_up

:لغات 504
درس بیست و پنجم

Architect

/ɑːrkɪtekt/

volume_up

Matrimony

/mætrɪmoʊni/

volume_up

Baggage

/bæɡɪdʒ/

volume_up

Squander

/skwɑːndər/

volume_up

Abroad

/əˈbrɔːd/

volume_up

Fugitive

/fjuːdʒətɪv/

volume_up

Calamity

/kəˈlæməti/

volume_up

Pauper

/pɔːpər/

volume_up

Envy

/envi/

volume_up

Collapse

/kəˈlæps/

volume_up

Prosecute

/prɑːsɪkjuːt/

volume_up

Bigamy

/bɪɡəmi/

volume_up

:لغات 504
درس بیست و ششم

Possible

/pɑːsəbl/

volume_up

Compel

/kəmˈpel/

volume_up

Awkward

/ɔːkwərd/

volume_up

Venture

/ventʃər/

volume_up

Awesome

/ɔːsəm/

volume_up

Guide

/ɡaɪd/

volume_up

Quench

/kwentʃ/

volume_up

Betray

/bɪˈtreɪ/

volume_up

Utter

/ʌtər/

volume_up

Pacify

/pæsɪfaɪ/

volume_up

Respond

/rɪˈspɑːnd/

volume_up

Beckon

/bekən/

volume_up

:لغات 504
درس بیست و هفتم

Despite

/dɪˈspaɪt/

volume_up

Disrupt

/dɪsˈrʌpt/

volume_up

Rash

/ræʃ/

volume_up

Rapid

/ræpɪd/

volume_up

Exhaust

/ɪɡˈzɔːst/

volume_up

Severity

/sɪˈverəti/

volume_up

Feeble

/fiːbl/

volume_up

Unite

/juˈnaɪt/

volume_up

Cease

/siːs/

volume_up

Thrifty

/θrɪfti/

volume_up

Miserly

/maɪzəli/

volume_up

Monarch

/mɑːnɑːrk/

volume_up

:لغات 504
درس بیست و هشتم

Outlaw

/aʊtlɔː/

volume_up

Promote

/prəˈmoʊt/

volume_up

Undernourished

/ʌndərˈnɜːrɪʃt/

volume_up

Illustrate

/ɪləstreɪt/

volume_up

Disclose

/dɪsˈkloʊz/

volume_up

Excessive

/ɪkˈsesɪv/

volume_up

Disaster

/dɪˈzæstər/

volume_up

Censor

/sensər/

volume_up

Culprit

/kʌlprɪt/

volume_up

Juvenile

/dʒuːvənl/

volume_up

Bait

/beɪt/

volume_up

Insist

/ɪnˈsɪst/

volume_up

:لغات 504
درس بیست و نهم

Toil

/tɔɪl/

volume_up

Blunder

/blʌndər/

volume_up

Daze

/deɪz/

volume_up

Mourn

/mɔːrn/

volume_up

Subside

/səbˈsaɪd/

volume_up

Maim

/meɪm/

volume_up

Comprehend

/kɑːmprɪˈhend/

volume_up

Commend

/kəˈmend/

volume_up

Final

/faɪnl/

volume_up

Exempt

/ɪɡˈzempt/

volume_up

Vain

/veɪn/

volume_up

Repetition

/repəˈtɪʃn/

volume_up

:لغات 504
درس سی ام

Depict

/dɪˈpɪkt/

volume_up

Mortal

/mɔːrtl/

volume_up

Novel

/nɑːvl/

volume_up

Occupant

/ɑːkjəpənt/

volume_up

Appoint

/əˈpɔɪnt/

volume_up

Quarter

/kwɔːrtər/

volume_up

Site

/saɪt/

volume_up

Quote

/kwoʊt/

volume_up

Verse

/vɜːrs/

volume_up

Morality

/məˈræləti/

volume_up

Roam

/roʊm/

volume_up

Attract

/əˈtrækt/

volume_up

:لغات 504
درس سی و یکم

Commuter

/kəˈmjuːtər/

volume_up

Confine

/kənˈfaɪn/

volume_up

Idle

/aɪdl/

volume_up

Idol

/aɪdl/

volume_up

Jest

/dʒest/

volume_up

Patriotic

/peɪtriˈɑːtɪk/

volume_up

Dispute

/dɪspjuːt/

volume_up

Valor

/vælər/

volume_up

Lunatic

/luːnətɪk/

volume_up

Vein

/veɪn/

volume_up

Uneventful

/ʌnɪˈventfl/

volume_up

Fertile

/fɜːrtl/

volume_up

:لغات 504
درس سی و دوم

Refer

/rɪˈfɜːr/

volume_up

Distress

/dɪˈstres/

volume_up

Diminish

/dɪˈmɪnɪʃ/

volume_up

Maximum

/mæksɪməm/

volume_up

Flee

/fliː/

volume_up

Vulnerable

/vʌlnərəbl/

volume_up

Signify

/sɪɡnɪfaɪ/

volume_up

Mythology

/mɪˈθɑːlədʒi/

volume_up

Colleague

/kɑːliːɡ/

volume_up

Torment

/tɔːrment/

volume_up

Provide

/prəˈvaɪd/

volume_up

Loyalty

/lɔɪəlti/

volume_up

:لغات 504
درس سی و سوم

Volunteer

/vɑːlənˈtɪr/

volume_up

Prejudice

/predʒudɪs/

volume_up

Shrill

/ʃrɪl/

volume_up

Jolly

/dʒɑːli/

volume_up

Witty

/wɪti/

volume_up

Hinder

/hɪndər/

volume_up

Lecture

/lektʃər/

volume_up

Abuse

/əˈbjuːs/

volume_up

Mumble

/mʌmbl/

volume_up

Mute

/mjuːt/

volume_up

Wad

/wɑːd/

volume_up

Retain

/rɪˈteɪn/

volume_up

:لغات 504
درس سی و چهارم

Candidate

/kændɪdeɪt/

volume_up

Precede

/prɪˈsiːd/

volume_up

Adolescent

/ædəˈlesnt/

volume_up

Coeducational

/koʊ edʒuˈkeɪʃənl/

volume_up

Radical

/rædɪkl/

volume_up

Spontaneous

/spɑːnˈteɪniəs/

volume_up

Skim

/skɪm/

volume_up

Vaccinate

/væksɪneɪt/

volume_up

Untidy

/ʌnˈtaɪdi/

volume_up

Utensil

/juːˈtensl/

volume_up

Sensitive

/sensətɪv/

volume_up

Temperate

/tempərət/

volume_up

:لغات 504
درس سی و پنجم

Vague

/veɪɡ/

volume_up

Elevate

/elɪveɪt/

volume_up

Lottery

/lɑːtəri/

volume_up

Finance

/faɪˈnæns/

volume_up

Obtain

/əbˈteɪn/

volume_up

Cinema

/sɪnəmə/

volume_up

Event

/ɪˈvent/

volume_up

Discard

/dɪˈskɑːrd/

volume_up

Soar

/sɔːr/

volume_up

Subsequent

/sʌbsɪkwənt/

volume_up

Relate

/rɪˈleɪt/

volume_up

Stationary

/steɪʃəneri/

volume_up

:لغات 504
درس سی و ششم

prompt

/prɑːmpt/

volume_up

hasty

/heɪsti/

volume_up

scorch

/skɔːrtʃ/

volume_up

tempest

/tempɪst/

volume_up

soothe

/suːð/

volume_up

sympathetic

/sɪmpəˈθetɪk/

volume_up

redeem

/rɪˈdiːm/

volume_up

resume

/rɪˈzuːm/

volume_up

harmony

/hɑːrməni/

volume_up

refrain

/rɪˈfreɪn/

volume_up

illegal

/ɪˈliːɡl/

volume_up

narcotic

/nɑːrˈkɑːtɪk/

volume_up

:لغات 504
درس سی و هفتم

heir

/er/

volume_up

majestic

/məˈdʒestɪk/

volume_up

dwindle

/dwɪndl/

volume_up

surplus

/sɜːrplʌs/

volume_up

traitor

/treɪtər/

volume_up

deliberate

/dɪˈlɪbərət/

volume_up

vandal

/vændl/

volume_up

drought

/draʊt/

volume_up

abide

/əˈbaɪd/

volume_up

unify

/juːnɪfaɪ/

volume_up

summit

/sʌmɪt/

volume_up

heed

/hiːd/

volume_up

:لغات 504
درس سی و هشتم

biography

/baɪˈɑːɡrəfi/

volume_up

drench

/drentʃ/

volume_up

swarm

/swɔːrm/

volume_up

wobble

/wɑːbl/

volume_up

tumult

/tuːmʌlt/

volume_up

kneel

/niːl/

volume_up

dejected

/dɪˈdʒektɪd/

volume_up

obedient

/əˈbiːdiənt/

volume_up

recede

/rɪˈsiːd/

volume_up

tyrant

/taɪrənt/

volume_up

charity

/tʃærəti/

volume_up

verdict

/vɜːrdɪkt/

volume_up

:لغات 504
درس سی و نهم

unearth

/ʌnˈɜːrθ/

volume_up

depart

/dɪˈpɑːrt/

volume_up

coincide

/koʊɪnˈsaɪd/

volume_up

cancel

/kænsl/

volume_up

debtor

/detər/

volume_up

legible

/niːl/

volume_up

placard

/plækɑːrd/

volume_up

contagious

/kənˈteɪdʒəs/

volume_up

clergy

/klɜːrdʒi/

volume_up

customary

/kʌstəmeri/

volume_up

transparent

/trænsˈpærənt/

volume_up

scald

/skɔːld/

volume_up

:لغات 504
درس چهلم

epidemic

/epɪˈdemɪk/

volume_up

obesity

/oʊˈbiːsəti/

volume_up

magnify

/mæɡnɪfaɪ/

volume_up

chiropractor

/kaɪəroʊpræktər/

volume_up

obstacle

/ɑːbstəkl/

volume_up

ventilate

/ventɪleɪt/

volume_up

jeopardize

/dʒepərdaɪz/

volume_up

negative

/neɡətɪv/

volume_up

pension

/penʃn/

volume_up

vital

/vaɪtl/

volume_up

municipal

/mjuːˈnɪsɪpl/

volume_up

oral

/ɔːrəl/

volume_up

:لغات 504
درس چهل و یکم

complacent

/kəmˈpleɪsnt/

volume_up

wasp

/wɑːsp/

volume_up

rehabilitate

/riːəˈbɪlɪteɪt/

volume_up

parole

/pəˈroʊl/

volume_up

vertical

/vɜːrtɪkl/

volume_up

multitude

/mʌltɪtuːd/

volume_up

nominate

/nɑːmɪneɪt/

volume_up

potential

/pəˈtenʃl/

volume_up

morgue

/mɔːrɡ/

volume_up

preoccupied

/priˈɑːkjupaɪd/

volume_up

upholstery

/ʌpˈhoʊlstəri/

volume_up

indifference

/ɪnˈdɪfrəns/

volume_up

:لغات 504
درس چهل و دوم

maintain

/meɪnˈteɪn/

volume_up

snub

/snʌb/

volume_up

endure

/ɪnˈdʊr/

volume_up

wrath

/ræθ/

volume_up

expose

/ɪkˈspoʊz/

volume_up

legend

/ledʒənd/

volume_up

ponder

/pɑːndər/

volume_up

resign

/rɪˈzaɪn/

volume_up

drastic

/mɔːrɡ/

volume_up

wharf

/wɔːrf/

volume_up

amend

/əˈmend/

volume_up

ballot

/bælət/

volume_up

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها