عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با context

context

اسم

US /ˈkɑːnˌtɛkst/

contexts

(اسم) زمینه، شرایط (دو مثال اول) – لغات و عباراتی که قبل و بعد از یک واژه می آیند

This kind of propaganda is used in many different contexts.

این نوع پروپاگاندای رسانه ای در زمینه های مختلفی به کار می رود.

His decision can only be understood in context.

تصمیم او را تنها می توان در شرایط درک کرد.

You need to look at the words in context.

باید به لغات، در جمله یا عبارتی که به کار برده می شود نگاه کنید.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها