عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با consume

consume

فعل

US /kənˈsuːm/

consumes; consumed; consuming

(فعل) مصرف یا استفاده از زمان یا انرژی یا پول و غیره (مثال اول) – خوردن یا نوشیدن – (در مورد آتش) به کلی نابود کردن

My new car consumes much less fuel.

خودرو جدید من سوخت خیلی کمتری مصرف می کند.

Before he died, he had consumed a large quantity of alcohol.

قبل از مرگ، او مقدار زیادی الکل مصرف کرده بود.

Fire had consumed the whole building.

آتش تمام ساختمان را نابود کرده بود.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) احساس یا چیزی که تمام وجود یا انرژی یا زمان و غیره کسی را می گیرد

Sara was consumed with guilt.

گناه تمام وجود سارا را فرا گرفته بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها