عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با concern

concern

فعل

US /ˈkɑːnˌsɛpt/

concerns; concerned; concerning

(فعل) نگران بودن – مربوط بودن به

His attitude concerns me.

ذهنیت او مرا نگران می کند.

The novel concerns the daily life of a family living in a trailer.

این رمان مربوط به زندگی روزمره یک خانواده است که در تریلی زنگی می کنند.

concern

اسم

concerns

(اسم) یک شرکت یا موسسه بازرگانی – ربط، ارتباط (مثال دوم) - نگرانی

a family concern

یک شرکت خانوادگی

What you do is no concern of mine.

کاری که شما انجام می دهید ربطی به من ندارد.

She hasn't been seen for four days and there is concern for her safety.

او به مدت 4 روز دیده نشده است و برای امنیت او نگرانی وجود دارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها