عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با concentration

concentration

اسم

US /ˌkɑːnsənˈtreɪʃən/

(اسم) تمرکز – مقداری از یک ماده یا یک مایع که داخل یک ماده دیگر وجود دارد

Tiredness affects your powers of concentration.

خستگی روی توان تمرکز شما تاثیر می گذارد.

The greatest concentration of traffic is in the city center.

بیشترین تمرکز ترافیک در مرکز شهر است.

glucose concentrations in the blood

تعداد گلوکز ها در خون

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها