عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با complex

complex

صفت

US /kɑmˈplɛks/

(صفت) پیچیده و دشوار برای درک کردن

a complex surgical procedure

یک روش جراحی پیچیده

The question of who is legally responsible is a complex issue.

بحث اینکه چه کسی به لحاظ قانونی مسئول است یک موضوع پیچیده است.

complex

اسم

US /ˈkɑːmˌplɛks/

complexes

(اسم) مجتمع مسکونی – عقده (مثال دوم) – سیستم یا گروه

an apartment complex for elderly people

یک مجتمع آپارتمانی برای افراد مُسن

an inferiority complex

عقده حقارت

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها