عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با clock

clock

اسم

US /ˈklɑːk/

clocks

(اسم) ساعت - to eat up the clock یا run out the clock وقت تلف کردن در ورزش - around the clock تمام طول شبانه روز - beat the clock قبل از موعد مقرر کاری را انجام دادن - put/turn back the clock به شرایط قبل بازگشتن

The clock has stopped.

ساعت توقف کرده است.

clock

فعل

clocks; clocked; clocking

(فعل) رکورد ثبت کردن، به پایان رساندن طی زمان – زدن کسی

The police clocked her doing over 110 miles an hour.

پلیس سرعت او را بیش از 110 مایل در ساعت ثبت کرد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها