عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با broadcast

broadcast

فعل

US /ˈbrɑːdˌkæst/

broadcasts; broadcast; broadcasting

(فعل) پخش کردن در تلویزیون، رادیو ... (مثال اول) – چیزی را به اطلاع بقیه یا عموم رساندن (مثال دوم) – پخش کردن چیزی مانند دانه در یک زمین یا منطقه (مثال سوم) – broadcaster (اسم) پخش کننده – broadcasting (اسم) صنعت پخش رادیو و تلویزیون (مثال آخر)

Most of the programs are broadcast in English.

بسیاری از این برنامه ها به زبان انگلیسی پخش می شوند.

She's leaving but please don't broadcast the fact.

او دارد می رود ولی این مطلب را به کسی نگو.

to broadcast fertilizer on the farm

پخش کردن کود رد مزرعه

a job in radio broadcasting

کاری در صنعت رادیو

broadcast

اسم

broadcasts

(اسم) پخش یک برنامه

There is pressure to cancel the network broadcast of the movie.

برای لغو کردن پخش اینترنتی این فیلم فشار وجود دارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها