عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bicycle

bicycle

اسم

US /ˈbaɪsɪkəl/

bicycles

(اسم) دوچرخه

She spent the day riding her bicycle around the lake.

او آن روز را به دوچرخه سواری در اطراف دریاچه گذراند.

bicycle

فعل

bicycles; bicycled; bicycling

(فعل) راندن دوچرخه، دوچرخه سواری کردن (bike) – bicycler (اسم) دوچرخه سوار – bicycling (اسم) دوچرخه سواری کردن

to bicycle to the bay

به سمت ساحل دوچرخه سواری کردن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها