عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bike

bike

اسم

US /ˈbaɪk/

bikes

(اسم) دوچرخه (bicycle)

I used to ride my bike around the neighborhood for hours.

من قبلاً برای ساعت ها در این حوالی دوچرخه سواری می کردم.

bike

فعل

bikes; biked; biking

(فعل) دوچرخه سواری کردن – biking (اسم) دوچرخه سواری کردن (مثال دوم)

I biked to the work.

من تا محل کار دوچرخه سواری کردم.

I'm going to go biking in the park.

من میخواهم برای دوچرخه سواری به پارک بروم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها