عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با author

author

اسم

US /ˈɑːθɚ/

authors

(اسم) نویسنده چیزی (دو مثال اول) – بانی، طراح یا آغازگر یک ایده یا یک برنامه (دو مثال آخر)

the lead author of the report

نویسنده اصلی این گزارش

Who's the author?

نویسنده چه کسی است؟

the author of the state reforms

طراح اصلاحات دولتی

He's the author of the company's recent success.

او بانی موفقیت اخیر شرکت است.

author

فعل

authors; authored; authoring

(فعل) نوشتن، نویسنده یک کتاب یا چیزی بودن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها