عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با unable

unable

صفت

US /ˌʌnˈeɪbəl/

(صفت) ناتوان

I was unable to attend the meeting, but sent my apologies.

من نتوانستم در جلسه شرکت کنم ، اما عذرخواهی کردم. (به صورت be unable to do sth)

I was unable to afford the car.

من نتوانستم از پس هزینه آن خودرو برایم.

She felt unable to concentrate on anything but the pain.

او احساس ناتوانی می کرد که روی چیزی به غیر از آن درد تمرکز کند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها