عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با couple

couple

اسم

US /ˈkʌpəl/

couples

(اسم) تعدادی – دو نفر که با هم هستند

I'm packing a couple of sweaters in case it gets cold.

من تعدادی ژاکت برمیدارم که شاید هوا سرد شود.

a young couple

یک زوج جوان

couple

فعل

couples; coupled; coupling

(فعل) دو چیز را به هم وصل کردن یا الحاق کردن - couple with ترکیب کردن چیزی با چیزی

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها