عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با cotton

cotton

اسم

US /ˈkɑːtn̩/

cottons

(اسم) پنبه - لباس کتان

They are in the field picking cotton.

آن ها در مزرعه در حال برداشت پنبه هستند.

She doesn't wear cotton in the winter.

او در زمستان، کتان نمی پوشد.

cotton

فعل

cottons; cottoned; cottoning

(فعل) cotton on فهمیدن چیزی (catch on) - cotton to کسی یا چیزی را دوست داشتن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها