عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با control

control

اسم

US /kənˈtroʊl/

controls

(اسم) کنترل

The man lost control of his car and crashed into a tree.

آن مرد کنترل خودروی خود را از دست داد و با یک درخت برخورد کرد.

Everything is under control, sir.

همه چیز تحت کنترل است قربان.

control

فعل

controls; controlled; controlling

(فعل) کنترل کردن

The temperature is controlled by a thermostat.

دما توسط یک ترموستات کنترل می شود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها