عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با conclude

conclude

فعل

US /kənˈkluːd/

concludes; concluded; concluding

(فعل) به پایان رسیدن یا به پایان رساندن – توافق کردن یا امضا کردن یک قرار داد و غیره – نتیجه گرفتن

I’d like to conclude with a song by Tim Buckley.

دوست دارم با آهنگی از تیم باکلی تمام کنم.

A trade agreement was concluded between the two countries.

یک موافقت نامه تجاری بین دو کشور امضا شد.

What do you conclude from that?

چه نتیجه ای از آن می گیرید؟

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها