عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با concerned

concerned

صفت

US /kənˈsɚnd/

(صفت) نگران – مربوط (مثال دوم) - as far as (someone) is concerned به عقیده کسی (مثال سوم) - as far as (something) is concerned درباره چیزی

Sara is very concerned about your safety.

سارا درباره امنیت شما خیلی نگران است.

Her job is something concerned with computers.

کار او چیزی مربوط به کامپیوتر است.

As far as I'm concerned, everything she says is a lie.

به نظر من هر چیزی که او میگوید دروغ است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها