عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با competitor

competitor

اسم

US /kəmˈpɛtətɚ/

competitors

(اسم) رقیب، حریف

Their prices are better than any of their competitors.

قیمت های آن ها بهتر از تمام رقبایشان است.

She is one of the sport's top competitors.

او یکی از رقبای اصلی در این ورزش است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها