عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با combination

combination

اسم

US /ˌkɑːmbəˈneɪʃən/

combinations

(اسم) ترکیبی که از در هم آمیختگی دو یا چند چیز دیگر ایجاد می شود

Green is a combination of blue and yellow.

سبز، ترکیبی از آبی و زرد است.

A combination of tiredness and boredom made me doze off in class.

ترکیبی از خستگی و بی حوصلگی باعث شد در کلاس چرت بزنم.

The drugs should not be taken in combination.

این داروها نباید همراه هم خورده شوند. (تداخل دارویی دارند)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها