عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با column

column

اسم

US /ˈkɑːləm/

columns

(اسم) ستون خانه یا ساختمان – ستون

The roof of the temple was held up by a row of thick stone columns.

سقف معبد توسط یک ردیف ستون سنگی محکم نگه داشته شده است.

a column of soldiers

ستونی از سربازان

the fifth column of Table 4

پنجمین ستون از جدول 4

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها