عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با clearly

clearly

قید

US /ˈkliɚli/

(قید) به صورت واضح – مطمئنا، مشخصاً

It's difficult to see anything clearly in this mirror.

دیدن چیزی در این آینه به صورت واضح، دشوار است.

Clearly, the business was failing.

مطمئنا، آن کسب و کار در حال سقوط بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها