عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با chapter

chapter

اسم

US /ˈtʃæptɚ/

chapters

(اسم) هر فصل یک کتاب (مثال اول) – یک بخش از تاریخ یا دوره زندگی کسی که با بخش قبلی خود به لحاظ اتفاقات متفاوت است (era - مثال دوم) – همه اعضای یک کلیسای جامع – شعبه محلی یک سازمان بزرگ (مثال سوم) - a chapter of accidents سلسله ای از اتفاقات بد - chapter and verse اطلاعات یا جزئیات دقیق درباره چیزی (مثال چهارم)

Please read the first chapter of your textbook for our next class.

لطفا اولین فصل کتاب درسی خود را برای جلسه بعد مطالعه کنید.

a new chapter of peace and cooperation

فصل جدیدی از صلح و همکاری

The Paris chapter is admitting new members this year.

شعبه شیکاگو امسال اعضای جدیدی را می پذیرد.

You can't be so vague if you want to convince me. You'll have to give chapter and verse.

اگر قصد داری مرا قانع کنی، نباید این اندازه مبهم گویی کنی. تو باید اطلاعات دقیق به من بدهی.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها