عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با apparently

apparently

قید

US /əˈperəntli/

(قید) ظاهرا، علی الظاهر

Apparently it's going to rain tonight.

ظاهرا امشب قرار است باران ببارد.

Apparently he is not feeling well.

ظاهرا او حالش خوب نیست.

It's going to be hot this weekend, apparently.

علی الظاهر این آخر هفته گرم خواهد بود.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها