عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با afraid

afraid

صفت

US /əˈfreɪd/

(صفت) ترس، احساس ترس داشتن - I'm afraid برای اینکه مودبانه به کسی درباره چیزی بگویید که متاسفید (دو مثال آخر) - I’m afraid so متاسفانه بله - I’m afraid not متاسفانه نه

I was a little afraid of him.

من کمی از او ترسیدم.

Are you afraid of snakes?

آیا از مار می ترسید؟

There’s no need to be afraid.

جای ترس وجود ندارد. (نیازی به ترسیدن نیست.)

She's afraid he might say no.

او می ترسد که آن مرد جواب منفی دهد.

I'm afraid we can't come.

متاسفانه ما نمی توانیم بیاییم.

I’ve got some bad news, I’m afraid.

متاسفانه چندتا خبر بد دارم.

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) afraid for نگران یا هراسان چیزی یا کسی بودن

I'm afraid for the children.

من نگران بچه ها هستم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها