عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با countryside

countryside

اسم

US /ˈkʌntriˌsaɪd/

(اسم) حاشیه شهر، حومه شهر، جایی خارج از یک محدوده صنعتی یا شهری

She lives in the countryside. [=country]

او در حاشیه شهر زندگی می کند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها